[Download Book] ♎ Anna In w grobowcach świata ♁ Catalizadores.co

4,5 5 Proza Olgi Tokarczuk ma w sobie co takiego, e nie mog si od jej ksi ek oderwa Przyznaje szczerze, e to nie by a moja ulubiona jej ksi ka i mo e nawet mo na jej co nieco zarzuci Ale c z tego skoro czyta ja si piekielnie dobrze Czyta si j na jednym wdechu, poch ania w a ciwie Znaczniki s , chocia mniej ni si spodziewa am Czy polecam Jasne, e polecam Komu Ka demu No bo niby to i jest literatura pi kna, ale jak najbardziej przyst pna i przyjemna Bawi si przy niej mo na wietnie nie analizuj c jej dog bnie. Fantasy w stylu, science fiction w miejscu akcji i mitologia w fabule.Olga Tokarczuk zrobi a co , na co niewielu przed ni si zdecydowa o Mianowicie si gn a po ma o znan mitologi sumeryjsk W a nie ten aspekt mnie przyci gn do tej ksi ki Nie potrafi powiedzie nie ksi ce wykorzystuj cej mitologi , jak kolwiek Trzeba jednak naprawd wielkiego talentu by nie wykorzysta w pe ni, eby nie powiedzie zmarnowa , potencja u mitu o Inannie Co posz o nie tak Fabu a Czyli co nie wysz o, tylko nie jestem w stanie powiedzie co Ksi ka balansuje na pograniczu fantasy oraz science fiction To powinno si uda i jest nawet ciekawe Ale przez ca ksi k nie by am w stanie si wci gn , a niekt re fragmenty wlok y si wr cz niemi osiernie Najwi kszy al mam o spos b przedstawienia Ereszkigal oraz krainy umar ychZ drugiej strony, dawno nie czyta am ksi ki polskiego autora o tak specyficznym, wr cz odrealnionym, ba niowym stylu W moim odczuciu wielki plus, jednak liczne powt rzenia jak In Anna, Anna In przeszkadza y Rozumiem, e autorka pr bowa a odtworzy styl epos w sumeryjskich, ale dla wsp czesnego czytelnika taka konstrukcja jest niezjadliwa. [Download Book] ♓ Anna In w grobowcach świata ⚑ Si Gn Am Do Jednego Z Najstarszych Mit W Ludzko Ci Opowie Ci O Inannie, Sumeryjskiej Bogini, Kt Ra Zesz A Do Podziemnego Wiata Zmierzy Si Ze Swoj Siostr , W Adczyni Mierci I Wr Ci A To Opowie Za O Ycielska, Z Kt Rej Potem Wyp Czkowa Y Inne Mity, Tak E I Te, Kt Re Niejako Obowi Zuj Do Dzi Niepokoj Ca, Dziwna I Momentami Okrutna Historia Zosta A Spisana Na Tabliczkach Klinowych Oko O Czterech Tysi Cy Lat Temu Jednak W Ci Gu Ostatnich Kilku Miesi Cy Moja Z Ni Przygoda Nabra A Innego Charakteru Podj Am Si Czego W Rodzaju Literackiej Archeologii U O Enia Ca Ej Opowie Ci Z Fragment W I Przeniesienia Jej W Mo Liwie Najwi Ksz Blisko Wsp Czesnego Czytelnika Olga Tokarczuk Powie Olgi Tokarczuk jest uwsp cze nion wersj sumeryjskiego mitu o bogini wojny i mi o ci Inannie Anna In jest pi kn bogini , kt ra pod wiadomie czuje, e wzywa j jej bli niacza siostra, bogini najni szej cz ci miasta Uruk, tej podziemnej Schodzi wi c do podziemi, do grobowc w wiata, przykazuj c swej przyjaci ce i kochance Ninie Szubur, aby szuka a pomocy u ojc w, tak e bog w, je li nie wr ci w ci gu trzech dni Anna In nie tylko chce z siostr porozmawia , ale tak e zawalczy o w adz Przegrywa, wi c Nina Szubur rusza na ratunek swej pani Ojcowie uwa aj przepadni cie Anny za normaln konsekwencj jej czyn w skoro wesz a tam, gdzie wchodzi si po mierci, to powinna tam zosta Takie s prastare zasady Dopiero gro ba pramatki Ninmy sprawi, e zaczn dzia a Z pomoc stworzonych przez nich much, istot ani ywych ani martwych, kt re mog nawiedza obydwa wiaty, podziemny i naziemny, Nina udaje si do pani podziemi, siostr Anny, Ereszkigal Udaje jej si wyb aga zamian Anna za kogo innego, kogo , kto b dzie godzien Okazuje si , e osob , kt r Ereszkigal chce w zamian jest Ogrodnik, m Anny Przy pomocy siostry chce on jeszcze uciec, ale obserwuj cy Ann demon w nie da si atwo oszuka adnym przebraniem Na szcz cie dla Ogrodnika po ow odsiadki bierze na niego kochaj ca siostra i zgadza pozosta w podziemiach p roku Anna mo e z nim wr ci do dawnego ycia ycia, w kt rym jest te miejsce dla Niny.Wi cej na This was a book written as part of an interesting experiment, but I don t think it was very successful Ultimately it resulted as too much of a morality tale for my tastes. Mainly pretty pointless, since it read like a mere re telling not a proper re interpretation While the myth itself is an interesting one, the re telling lacks both relevance and beauty I would have muchliked to read the original Sumerian myth which I most likely will do. Ve mi a k tanie, ale dokonal Miestami som mala pocit, e tam dielo geni lneho filozofa. I m not that much in literature written by women for women casue of often they re about women over 30 years old It was ok, but without sparkles. Super to je Cele vyborne prerozpravane, atmoska matrixova, postavy zive a plasticke, obrazy svieze a cele vynikajuci zazitok. Ann In w grobowcach wiata raczej wym czy am ni przeczyta am z przyjemno ci Mimo e sam zamys wydawa mi si bardzo ciekawy i t pozycj chcia am przeczyta ju od d u szego czasu, zawiod am si zar wno na samej historii, jak i na stylu i formie.